STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น

วันที่ 1

08.00    รถรับท่านจากสนามบินกระบี่ บขส

08.30    จากนั้นเดินทางเที่ยว CITY Tour ในเมืองกระบี่

12.00    รับประทานอาหารมื้อเที่ยง

13.00    ชมเขาขนาบน้ำ ถ่ายภาพลานปูดำ

16.00    เข้า Check in ที่พัก ที่ศรีสวารา คาชา

18.00    รับประทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่1)

08.00    รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก ในกระบี่เพื่อนเดินทางไปยังท่าเรือ

08.30    เริ่มการเดินทางโดยเรือ Speedboat บนเรือมีบริการน้ำดื่ม และเสื้อชูชีพ เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

09.00    ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ   เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)    บนเรือมีบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

 09.30    นำท่านสู่หาาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม น่าชม     ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 


อ่าวไร่เลยต์ะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทวั่โลก ที่มาทดสอบความ สวยงาม ของหน้าผาหินปนูแห่งนี้

 

10.30    นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสนัทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00    ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่

เชิญทุกท่าน ถ่ายรปูตามอธัยาศัย

11.15    นำท่านสู่เกาะสี่ เกาะหินปนูกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มี มากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย

12.00    นำท่านขึ้น เกาะปอดะ  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก(มื้อที่2)  ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดใหทุกท่านไดผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอธัยาศัย

14.00    เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์โดยสวสัดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

15.00    กลับที่พัก

17.00    เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3)

08.00    พักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00    Check out จากโรงแรมเวลา 11.30น.  นำท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และอากาศ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

program
adult
child
BOOK
4-7 ท่าน ราคารวมรถ
3,299 THB
1,699 THB
8-12 ท่าน ราคารวมรถ
3,099 THB
1,599 THB
13-17 ท่าน ราคารวมรถ
2,899 THB
1,499 THB
18 ท่านขึ้นไป ราคารวมรถ
2,699 THB
1,399 THB

ค่าใช้จ่ายรวม

- รถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง สนามบินกระบี่

- รถรับ-ส่งที่พัก ท่าเรือ

- ทริปเกาะพีพี

- อาหาร 3 มื้อที่ระบุตามรายการ

- ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

- ที่พัก 2 คืน ศรีสวารา คาชา

- ประกันอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
- ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

จุดเด่น  สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ล่องเรือเล่นนำทะเล ดำน้ำดูปะการัง  อย่ารอช้า โปรแกรมนี้รอท่านอยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

ชุดว่ายน้ำ

ชุดลำลอง

หมวก

ผ้าเช็ดตัว

ครีมกันแดด

แว่นกันแดด

กล้องถ่ายรูป

โลชั่นกันแมลง


วันเดินทาง 

ออกทุกวัน

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี

 เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน

 เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

  ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

www.khaosokdiscovery.com

www.khaosokboutiquecamps.com

www.khaosoktranfer.com

www.khaosokecolodge.com

STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น