STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ - เพรชบูรณ์

07.30   รถทัวร์รอรับท่าน ณ จุดนัดพบ บริเวณ ขนส่ง กรุงเทพมหานคร

08.00   ออกเดินทาง ไปยัง จ.เพชรบูรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) แวะรับประทาน อาหารเชา้ ระหว่างทางไปเพรชบรูณ์

12.00   แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00   นำท่านแวะชม วัดพระธาตุผ่าซ่อนแก้ว อันเป็นธรรมภูมิ ที่ งดงาม ซึ่งมีธรรมชาติเป็นภเูขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นภูเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้ลอยเห็นอีกฟากฟ้าและ หายลับเข้าไปในถ้ำยอดผา และชาวบ้านยังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธฺ จึงเรียกตามๆกันมาว่า ผาซ่อนแก้ว

14.30   นำท่านนั่งชิว ชมวิวที่ร้านกาแฟ Pino Latte Resort & Café มีการ สรา้งแบบโมเดรินด์ สุดทันสมัย

15.00   นำท่าน ชมทุ่งกังหันลมเขาค้อ โครงการผลิต ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลม จากกังหันลม ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวไร่สตรอว์เบอร์รี่ GB, ช้างดอยโก๊ะ สตรอว์เบอร์รี่และจุดชมวิวระเบียงกันหันลมอีกด้วย

16.00   นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทะเลหมอก อ.เขาค้อ จุดชมวิวที่สวยที่สุด ที่จุดชมวิวกังหันลมเขาค้อ

เพื่อถ่ายภาพ

18.00   ยามเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

19.00   นำท่านเข้าสู่ที่พักที่เขาค้อทะเลหมอก (หรือเทียบเท่าวันที่ 2

07.00   ต้อนรับบรรยากาศยามเช้าด้วยสายหมอกและแสงแด รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.30   นำท่านเดินทางสู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 3  0 นาที)

10.30   ยามสาย น่านเดินทางเข้าสู่ ภูลมโล ดินแดนแห่งซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง นับเป็ นภาพความ สวยงามของธรรมชาติเวลาที่ดอกซากุระเบ่งบานเต็มที่

11.00   เมื่อลงมาจากภูลมโลแล้ว นำท่านชม ลานหินแตก ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหินที่ มีรอยแตกเป็นแนวยาว คล้ายกับแผ่นดินแยก สนันิษฐานว่า อาจเกิด จากการโก่งตัวหรือ เคลื่อนตัวของผิวโลก บางร่องมีขนาดแคบนิดเดียวเพียงแค่ต้นหญ้าชอนไช บางร่องกว้าง ประมาณหนึ่งก้าวของคนข้าม และบางรอยแยกกว้างเกินกว่าจะกระโดดข้ามพ้น

12.00   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00   นำท่านเดินทางขึ้นภูทับเบิก (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

14.00   นำท่านชม วัดป่าภูทับเบิก เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย ชาวบ้านทับ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ ต่างๆ จึงทำให้บรรยากาศดีมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี

15.00   ยามบ่ายนำท่านเดินเล่น ชมสายหมอกลอยคลอกเคลียตามไหล่เขาให้ได้ชมแทบทุกจุด ทั้ง หน้าที่พักและบริเเวณจุดชมวิวสูงสุดหอวัดอุณหภูมิ

18.00   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เข้าที่พัก ภูทับเบิก รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

 

วันที่3

07.00   ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า

08.00   นำท่านเดินทางเข้าสู่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

09.00   ยามสาย นำท่านไปยัง พุทธอุทยานเพชรบูรณ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิม พระเกียรติฯ ซงึ่ สรา้งจ าลองมาจากพระพทุ ธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เพชรบูรณ์ ที่วัดไตรภูมิ เป็นมหาพุทธานุสรณ์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเป็ นจุดศูนย์ร่วม จิตใจของคนเพชรบูรณ

10.00   นำท่านช็อปปิ้ง ณ ไร่กำนันจุล ศูนย์รวมของฝากซึ่ง เป็นสินค้าเกศตรคุณภาพ

12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00   ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานครฯ (ใชเ้วลาเดิน ทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

18.00   เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและความเหมาะสม **

STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น